Kvalifitseeritud elektriku palkamine on parim viis tagada, et kodu elektrisüsteemide uuendamine saab ohutult teostatud. Eestis on kõik elektritööd seadusega reguleeritud, kus sätestatakse milliseid töid võib ise teha ja mille tegemiseks peab kasutama kvalifitseeritud elektriku abi.

Seadusega on kirjeldatud millised on üldised nõuded elektritööde tegemiseks, mida peab enne ja pärast tööde tegemist tegema ning kes võivad elektritöid teha. Tutvu täpsemalt Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuetega siin.

Elektritöödele seatud viis üldnõuet:

  • Enne elektripaigaldises käidutoimingu tegemist tuleb välja selgitada tegevusega kaasneda võivad ohud ja rakendada abinõusid nende ohtude realiseerumise vältimiseks.
  • Käidu- ja elektritööd teeb isik, kellel on selleks tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi. Käidu- ja elektritööd tegeva isiku elektriohuteadlikkust ja kogemusi pingevabade, pingelähedaste või pingealuste käidu- ja elektritööde teostamiseks madalpinge- või kõrgepingepaigaldistes kontrollib elektritöid juhtiv isik või elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) või nimetatud isikute poolt selleks volitatud pädev asutus või isik. Nimetatud elektriohuteadlikkuse kontrollimine tuleb dokumenteerida.
  • Õigusaktides sätestatud konkreetsete nõuete puudumisel tuleb elektripaigaldise käidu- ja elektritööd teha hea tava kohaselt. Eeldatakse, et head tava on järgitud, kui käidu- ja elektritöödel järgitakse standardis EVS-EN 50110-1 kirjeldatud nõudeid.
  • Elektritööd tegev isik veendub pärast elektritöö tegemist mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning elektripaigaldise, sealhulgas selle osaks oleva elektriseadme, dokumentatsiooni alusel, et elektripaigaldis või tehtud elektritöö vastab nõuetele. Elektritööd teinud isik dokumenteerib enda tehtud töö.
  • Kui elektritööd tegev isik tuvastab, et elektripaigaldis ei vasta nõuetele, teatab ta kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil sellest isikule, kellele elektripaigaldis üle antakse.

Eelnevad nõuded on seadusega ette nähtud, et ei tekiks probleeme, mis võivad ohustada teie kodu või lähedasi. Elektritööde tegemine ei ole nii lihtne kui muud tööd, näiteks seinte värvimine või põrandate paigaldamine. Uute valgustite või pistikupesade paigaldamiseks vajalike juhtmete paigaldamine võib olla tavainimesel keeruline, kui mitte ohtlik. Siin on 5 elektriga seotud tööd, mida ei tohiks ise teha.

1. Uue pistikupesa või lüliti paigaldamine

Kuigi see võib tunduda lihtne töö, on parem jätta see professionaalidele. Olemasoleva pistikupesa või lüliti väljavahetamine on töö, mida saab ise teha (kui see pole kahjustatud ega põlenud, sel juhul on parem kutsuda elektrik). Kuid täiesti uute pistikupesade paigaldamine eeldab täiendava juhtme läbimist seintest, mis võib ilma vajalike oskusteta olla ohtlik.

2. Juhtmete vahetamine

Juhtmete vahetamine on kindlasti töö mille jaoks peab palkama kvalifitseeritud elektriku, kuna see eeldab vanade juhtmete eemaldamist, uute ühendamist elektrivõrku, kaitsete kontrollimist ja veel palju muidu samme, millest peab olema teadlik. Elektriku palkamine sellisele tööle tagab, et teie kodu on võimalike elektritulekahjude eest kaitstud.

3. Süvistatavate tulede paigaldamine

Süvistatavad valgustid on teatud tüüpi valgustid, mis on ehitatud otse teie lakke. Süvistatavate tulede paigaldamine eeldab paljude juhtmete teisaldamist. Kui kodu on varustatud juba olemasolevate süvisvalgustitega, siis saab seda ka ise teha, sest pole vaja sorteerida ega lisada täiendavaid juhtmeid.

4. Katkise kaitselüliti parandamine

Kaitselüliti on põhimõtteliselt teie elektrisüsteemi keskpunkt. Kuigi see võib pealtnäha tunduda lihtne, võib kaitselüliti parandamine või asendamine olla hirmutav – eriti seetõttu, et ühe osa purunemine võib ka mujal põhjustada ettenägematuid probleeme.

5. Välisvalgustuse seadistamine

Selle töö tegemiseks kvalifitseeritud elektriku palkamine tagab, et kõik on õigesti paigaldatud ja kaitselülitit ei koormata üle. Elektrik hoolitseb ka selle eest, et kõik oleks korralikult veekindel ja elementide eest kaitstud, et saaksite nautida hubast välivalgustust igal aastaajal.

Super Tegijad

Tõelised tähed, kes Sind alati on valmis aitama.

Leia parim Tegija.

Lae alla Duuabl rakendus ja leia sobiv Tegija oma tööle!