Kasutustingimused

Duuabl Operations OÜ, registrikoodiga 16883964, aadressiga Veerenni 40a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10138 (edaspidi: Platvorm) on „Duuabl“ (edaspidi: Rakendus) platvormi haldaja.
Platvormi ja Rakenduse kasutajate vahelises õigussuhtes kohaldatakse allnähtuvaid kasutustingimusi (edaspidi: Kasutustingimused). Kõik Rakenduse kasutajad on Kasutustingimustega seotud.

1. Üldsätted

1.1. Rakenduse kasutamisel tekkivate õigussuhete tõlgendamisel juhinduvad pooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

1.2. Platvormil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Rakenduse veebilehel.

2. Rakenduse olemus ja kasutamise tingimused

2.1. Rakendus on Platvormi poolt loodud ja hallatav vahenduskeskkond, mis võimaldab teenuseosutajana registreerunud isikutel (edaspidi: Tegija) erinevate tööde ja teenustega (edaspidi: Teenused) osutamist ning registreeritud kasutajatel (edaspidi: Kasutajad) Teenuste ostmist.

2.2. Rakenduses Teenuse pakkumise õigus on vaid spetsiaalses paralleelses rakenduses registreeritud Tegijatel. Rakendusest Teenuse tellimisel sõlmitakse teenuse osutamise leping võlaõigusseaduse kontekstis, mille poolteks on Tegija (töövõtja) ning Kasutaja (tellija).

2.3. Rakenduse kasutamine toimub Platvormi poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on Kasutajale tasuta. Tarkvaras esinevad puudused kõrvaldatakse esimesel võimalusel, kuid Rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning Platvorm ei saa garanteerida, et Rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta Platvorm kahju eest, mis tekib seoses sellega, et Rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui Kasutaja Rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

2.4. Kuna Rakendus on kõigest kommunikatsioonivahend Kasutaja ja Tegija vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Platvorm mõjutada ega vastutada Teenuste kvaliteedi ja puuduste eest. Platvorm ei saa tagada seda, et Rakenduse kaudu Teenuste osutamine toimub alati korrektselt ja puudusteta. Platvorm ei osuta ise Teenuseid, ega vastuta Teenuste kvaliteedi eest, vaid vahendab Teenuste osutamise lepingute sõlmimist Tegijate ja Kasutajate vahel.

3. Konto registreerimine

3.1. Kasutaja registreerimisel esitab isik digitaalse liitumisavalduse Rakenduse vahendusel (edaspidi: Liitumisavaldus), milles on toodud alljärgnevad andmed:

nimi;
soovitud parool;
elukoht/asukoht;
e-posti aadress;
telefoni number.

3.2. Kasutaja kinnitab Liitumisavalduses, et on tutvunud Rakenduse kasutustingimustega ning on vähemalt 18 aastane.

3.3. Liitumisavalduse alusel luuakse Kasutajale Rakenduse kasutajakonto (edaspidi: Konto). Konto loomisest teavitab Platvorm Kasutajat e-posti teel.

3.4. Sisselogimisel pääseb Kasutaja Kontole ligi sisestades enda e-posti aadressi ja parooli.

3.5. Konto kaitsmiseks kohustub Kasutaja hoidma oma parooli konfidentsiaalsena ning tagab, et kolmandatel isikutel ei oleks võimalust tellida Kasutaja Konto vahendusel Teenuseid Kasutajale teadmata.

3.6. Platvorm võib ilma põhjendamata keelduda Liitumisavalduse heakskiitmisest ning Konto loomisest. Platvorm võib ilma põhjendamata ning ette teatamata tühistada Kasutaja Konto ning kustutada Kasutaja ning kõik Kasutajaga seonduvad andmed Rakenduse keskkonnast.

4. Teenuse tellimine

4.1. Teenuse tellimise eelduseks on kehtiva krediitkaardi sidumine Kontoga.

4.2. Teenuse tellimiseks esitab Kasutaja Rakenduse vahendusel taotluse Teenuse tellimiseks (edaspidi: Tellimus). Tellimuse esitamiseks Kasutaja:

a. valib loetletud Teenuste liikidest endale sobiva;
b. sisestab soovitud Teenuse osutamise aadressi;
c. lisab vajadusel pildi, mis võimaldab Tegijal tutvuda Teenuse sisuga;
d. valib temale eelistatud kuupäeva ja kellaaja vahemiku Teenuse osutamiseks;
e. valib Tegijate valimikust endale sobiva teenusepakkuja või postitab tellimuse Tööde seinale;
f. vaatab üle ning kinnitab Tellimuse.

4.3. Tellimuse kinnitamisel Kasutaja poolt edastatakse Tellimus Tegijale. Tegija vaatab viivitamata Tellimuse üle ning sobivuse korral kinnitab Tellimuse omalt poolt. Mittesobivuse korral lükkab Tegija Tellimuse tagasi.

4.4. Pärast Tellimuse kinnitamist Tegija poolt saadetakse Kasutajale Rakenduse vahendusel vastavasisuline teavitus. Teavituses on märgitud Teenuse sisu, Teenuse osutamise aeg ning Teenust osutava Tegija andmed.

4.5. Kasutaja kohustub esitama Tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Platvorm ega Tegija ei vastuta Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.6. Kasutaja ja Tegija võivad tühistada Tellimuse tagantjärgi. Juhul kui Kasutaja tühistab Tellimuse vähem kui 90 minutit enne Teenuse osutamise tähtaega või pärast Teenuse osutamise tähtaega kohustub Kasutaja tasuma Platvormile hilise tühistamise eest leppetrahvi summas, mis vastab tellitud Teenuse ühe tunni Tunnitasu määrale. Leppetrahv muutub koheselt sissenõutavaks ning tasutakse automaatselt all punktis 7.5 kirjeldatud broneeringu arvelt. Platvorm edastab Kasutaja e-postiaadressile vastavas osas arve.

4.7. Teenuseid osutatakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

4.8. Kasutaja ja Tegija on kohustatud arveldama Platvormil pakutud või platvormilt võetud töö või teenuse eest läbi Rakenduse. Kasutajal ja Tegijal on keelatud arveldada tunni- või kokkuleppetasu rakenduseväliselt. Kõrvalekallete ilmnemisel on Platvormil õigus nõuda eelnimetatud kohustust või keeldu rikkunud Kasutajalt ja Tegijalt leppetrahvi 100 (ükssada) eurot, blokeerida kasutajakonto ja keelata rakenduste edaspidine kasutamine. Platvormil on õigus antud tingimusi igal ajal muuta.

5. Töövõtuleping ja Teenuse osutamine

5.1. Kui Kasutaja ja Tegija on Tellimuse kinnitanud, siis loetakse, et Tegija (töövõtja) ja Kasutaja (tellija) vahel on sõlmitud töövõtuleping võlaõigusseaduse § 635 mõttes ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Leping). Juhul kui Teenuse sisu vastab enam mõnele teisele võlaõigusseaduses sätestatud lepinguliigile, siis loetakse Tegija ja Kasutaja vahel sõlmituks vastav teenuse osutamise leping arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi.

5.2. Tegija ja Kasutaja vahelist õigussuhet reguleerib Leping ning Teenuse osutamine toimub Lepingu alusel.

5.3. Alljärgnevad tingimused on Tegija poolt aktsepteeritud ning on olemuslik osa Kasutaja ja Tegija vahelisest Lepingust. Reguleerimata osas lähtutakse võlaõigusseaduse üldregulatsioonist.

5.4. Teenus. Tegija teostab Lepingu alusel Kasutaja tellitud Teenuse. Tegija teostab Teenuse Rakenduses märgitud ajavahemikul.

5.5. Tasu. Kasutaja maksab Tegijale Teenuse osutamise eest tasu all punktis 6 sätestatud ulatuses ja punktis 7 sätestatud korras.

5.6. Tegija kohustused. Tegija kohustub:

a. teostama Teenuse vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Kasutaja juhistele;
b. järgima Teenuse teostamisel ja korraldamisel Kasutaja mõistlikke huve ja eesmärke ning kõiki Kasutaja poolt antud seaduslikke juhiseid;
c. viivitamata pöörduma Kasutaja poole juhiste saamiseks, kui need on vajalikud Teenuse teostamiseks;
d. teavitama Kasutajat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Teenuse teostamist või Tegija muude Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Kasutajal mõistlik huvi;
e. ilma eraldi kokkuleppeta teostama ka sellised tööd ja toimingud, mis ei ole Kasutaja poolt tellitud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu kohaseks täitmiseks ja eesmärgi saavutamiseks ning mis olemuslikult kuuluvad Teenuse hulka;

5.7. Tegija õigused. Tegijal on õigus:

nõuda Kasutajalt juhiseid, kui need on vajalikud Teenuse teostamiseks;
peatada Teenuse teostamine, kui Tegija on nõudnud Kasutajalt juhiseid ja Kasutaja ei ole mõjuva põhjuseta neid mõistliku aja jooksul andnud.

5.8. Kasutaja kohustused. Kasutaja kohustub:

a. andma Tegijale viivitamata juhiseid ja lähteandmeid, kui need on vajalikud Teenuse teostamiseks;
b. Teenuse osutamise lõpetamisel Teenuse üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma;
c. teavitama Tegijat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Kasutajapoolsete Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Tegijal mõistlik huvi.
d. Tegija leidmise korral vormistama tellimuse läbi rakenduse. Sularahas arveldamise ilmnemisel rakenduvad mõlemale osapoolele sanktsioonid

5.9. Kasutaja õigused. Kasutajal on õigus:

a. igal ajal tutvuda Teenuse osutamise käiguga;
b. Teenuses esinevate puuduste korral nõuda teenuse vastavusse viimist Lepingutingimustega.

5.10. Tegija vastutus. Tegija vastutab ainuisikuliselt tema tegevusest või tegevusetusest, samuti Teenuse puudustest tuleneva Kasutaja varalise- ja mittevaralise kahju eest täies ulatuses.

6. Teenuse tasu

6.1. Kõik Rakenduses märgitud Teenuste hinnad on märgitud eurodes.

6.2. Teenuse tasu koosneb tunnitasust (edaspidi: Tunnitasu) ning tasust kulunud materjalide ja kõrvalteenuste eest (edaspidi: Lisatasu; edaspidi koos: Teenuse tasu).

6.3. Tunnitasu suuruse määrab Tegija Teenuste liikide lõikes ning on Tellimuse esitamisel nähtavad iga Tegija profiilil.

6.4. Teenuse osutamise alustamisel algatab Tegija Rakenduses Teenuse taimeri ning Teenuse osutamise lõpetamisel peatab selle. Rakendus määrab automaatselt Teenuse osutamiseks kulunud aja ning Tunnitasu suuruse. Tunnitasu arvestatakse minuti täpsusega, v.a. esimene töötund, mis arveldatakse alati täis Tunnitasu määra alusel sõltumata töö tegelikust kestusest.

6.5. Juhul kui Teenuse osutamisel kulub Tegijal lisamaterjale, Tegija osutab muid kõrvalteenuseid või Teenuse osutamisega kaasneb muu täiendav kulu (kulumaterjalid, paigaldatavad seadmed, transport jms.), siis lisab Tegija Rakenduse vahendusel Lisatasu Teenuse tasule. Lisatasu lisatakse Teenuse tasule vaid eeldusel, et Lisatasu on Kasutajaga eelnevalt kooskõlastatud ning Kasutaja on andnud Tegijale vastavas osas selgesõnalise nõusoleku. Materjalitasule lisandub 3% maksevahendus tasu (koos km-ga).

6.6. Lisatasu suurus on maksimaalselt 3000 eurot. Lisatasu maksimaalsuurust ületavad kulud arveldab Tegija vahetult Kasutajaga.

6.7. Tegija profiilil kajastatud tunnitasu on lõplik ja ammendav. Tegija peab Teenuse tasust ise kinni kõik seadusega ettenähtud kohustuslikud maksud ja maksed (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku pensionikindlustuse makse jne).

7. Teenuse tasu maksmine Kasutaja poolt

7.1. Vahetult pärast Teenuse osutamist määrab Rakendus automaatselt ning ülal peatükis 6 toodud põhimõtteid arvestades lõpliku Teenuse tasu, mis kuulub kohesele tasumisele. Rakendus koostab automaatselt Teenuse tasu osas Tegija nimel arve, mis edastatakse Kasutaja e-posti aadressile.

7.2. Teenuse tasu maksmine Kasutaja poolt toimub automaatselt krediitkaardimaksega. Krediitkaardimaksete vahendamine Rakenduses toimub EveryPay AS kaudu.

Krediitkaardimakset tehes on tasu saajaks Platvorm, kes tasub saadud Teenuse tasu edasi Tegijale, millest on maha arvatud kõik käesoleva Lepingu alusel Tegija poolt Platvormile võlgnetavad ning sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused.

7.3. Platvorm käitub krediitkaardimakset pakkudes Tegija majandusagendina vahendades Rakenduses tehtavaid makseid. Kasutaja kohustus Tegija ees loetakse täidetuks hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Platvorm pangakontole. Platvorm ei ole sealjuures Kasutaja maksekäsundi täitja.

7.4. Kasutaja kohustub tagama, et Teenuse osutamise hetkel on tema krediitkaardil piisavalt vahendeid, et oleks võimalik Teenuse tasu tasumine automaatse krediitkaardimaksega vahetult pärast Teenuse osutamist. Kasutaja maksevõime kontrollimiseks broneeritakse 24 tundi enne Teenuse osutamise planeeritud algust Kasutaja krediitkaardilt summa, mis vastab tellitud Teenuse ühe tunni Tunnitasu määrale. Vajadusel teostatakse Teenuse osutamise käigus täiendav broneering täiendava Tunnitasu ja Lisatasu katmiseks. Juhul kui Kasutaja krediitkaardil ei ole kummagi broneeringu teostamiseks piisavalt vahendeid tühistab Rakendus automaatselt Tellimuse ning Tellimuse tühistamisest teavitatakse Kasutajat ja Tegijat.

8. Teenuse kvaliteet

8.1. Teenuse vastavuse Lepingu tingimustele peab tagama Tegija.

8.2. Platvorm ei vastuta ühegi Teenuse osutamise puuduse ega Teenuse Lepingule vastavuse eest. Kasutaja saab Lepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid esitada ja õiguskaitsevahendeid kasutada vaid Tegija vastu (va. all punktis 9 toodud piiratud kaebuse esitamise õigus).

9. Kaebuse esitamise õigus

9.1. Kasutajal on õigus esitada Platvormile kaebus Teenuse Lepingutingimustele vastavuse osas 7 päeva jooksul alates Teenuse osutamisest (edaspidi: Kaebus).

9.2. Kaebus tuleb esitada Rakenduse või e-posti vahendusel, eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega teenuse puuduse (puuduste) kohta. Vajadusel tuleb Kaebusele lisada Teenuse puuduste kohta pildid.

9.3. Platvorm edastab Kaebuse viivitamata Tegijale, palub Tegija kommentaari puuduse osas ning vaatab Kaebuse läbi hiljemalt esitamisele järgneval tööpäeval.

9.4. Platvorm hindab Kaebuse põhjendatust subjektiivselt ning tugineb eranditult Kaebusega edastatud ja Tegijalt kogutud andmetele.

9.5. Juhul kui Platvorm tuvastab, et Kaebus on põhjendatud ja Teenuse osutamisel on Tegija rikkunud Lepingu tingimusi võib Platvorm pidada kinni kogu Teenuse tasu või osa sellest ja tagastada selle Kasutajale. Sellisel juhul loetakse, et Kasutaja on taganenud Tegijaga sõlmitud Lepingust ning Teenuse tasu tagastatakse Kasutajale seaduse alusel.

9.6. Kaebus ei ole seadusest tulenev Kasutaja õiguskaitsevahend ning Kaebuse esitamine ei piira Kasutaja muid seadusest tulenevaid õiguseid lepingulises suhtes Tegijaga vaid on Platvormi poolt pakutav täiendav lepinguline abimeede ning vahend Teenuste kvaliteedi tagamiseks Kasutaja makstud Teenuse tasu osas. Teenuse tasu ületava kahju või puuduste osas, mis ilmnevad pärast Kaebuse esitamise tähtaega, on Kaebajal võimalik rakendada otse Tegija vastu kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

10. Taganemisõigus

10.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Kasutaja, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Rakenduses sõlmitud Lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab Lepingu sõlmimise päevast – st päevast mil Kasutaja saab ülal punktis 4.4 toodud kinnituse Tellimuse kinnitamise kohta.

10.2. Taganemise õigus lõpeb 90 minutit enne Teenuse osutamise planeeritud algust.

11. Kasutaja isikuandmete käitlemine

11.1. Kasutaja annab käesolevaga Platvormile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

11.2. Konto loomisel ja Tellimuse esitamisel Kasutaja poolt sisestatud Platvormile teatavaks saanud Kasutaja isikuandmed kantakse elektroonilisse registrisse ning neid kasutatakse Lepinguga seonduva teabe edastamiseks Tegijale ja Teenuste pakkumiseks Kasutajale.

11.3. Kasutaja nõustub oma kontaktandmete kasutamisega Platvormilt pakkumiste saamiseks. Kasutajal on igal ajal õigus esitada taotlus pakkumiste saatmise lõpetamiseks ja/või kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.

11.4. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvasüsteeme, mis vastavad majandus- ja kutsetegevuse valdkonnas keskmisele mõistlikule tasemele.

11.5. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on Kasutustingimustel kasutajasuhte tekkimine Rakenduses Konto loomisel. Isikuandmete töötlemine on Teenuste tellimise eeltingimuseks.

11.6. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kasutaja Tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), elukoha ja Teenuse tellimise aadress, telefoninumber, e-posti aadress, makseviis, Kasutustingimustega nõustumine ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.

11.7. Isikuandmeid töötleb Duuabl Operations OÜ, registrikoodiga 16883964, aadressiga Veerenni 40a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10138.

11.8. Lepingu pooltele (st Kasutajale ja Tegijale) edastatakse kummagi isikuandmeid, mis on vajalikud kummalegi poolele Lepingu täitmiseks (sh Kasutaja e-posti aadress ja nimi). Käesolevaga annab Kasutaja nõusoleku Platvormile taoliste andmete edastamiseks.

11.9. Platvorm kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid käesolevates Kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.

11.10. Platvormil on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.

11.11. Kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed Platvormi või Tegija andmebaasidest.

11.12. Kasutaja annab Platvormil nõusoleku saata Konto loomisel või Tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressil:

a. kinnitusi ja teateid, mis on kirjeldatud Kasutustingimustes või mis on vajalikud Rakenduse kohaseks ja õiguspäraseks toimimiseks (sh Konto registreerimise teade, Tellimuse kinnitamise teade jne);
b. infokirju juhul, kui Kasutaja on avaldanud Tellimuse vormistamisel või Konto loomisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kasutajal on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta vajutades kirja lõpus olevale viitele infokirjast loobumiseks.

12. Kasutaja vastutus ja vaidluste lahendamine

12.1. Kasutaja kohustub kasutama Rakendust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

12.2. Kasutaja vastutab Rakenduse Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Platvormile, Tegijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

12.3. Rakenduse Kasutustingimustest tulenevad vaidlused Kasutaja ning Platvorm vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

13. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus

13.1. Konto loomisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun rakenduse kasutustingimustega” ning vajutades seejärel nuppu „Nõustun“, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning jaatab nende kehtivust.

13.2. Kasutustingimused on Kasutajale täitmiseks kohustuslikud ning tervikuna siduvad.